Hình thành trạng từ từ tính từ

Trong hầu hết các trường hợp, một trạng từ được tạo thành bằng cách thêm -ly vào một tính từ

Tính từ Trạng từ
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Nếu tính từ tận cùng bằng -y, thay thế y bằng i và thêm -ly

Tính từ Trạng từ
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Nếu tính từ tận cùng bằng -able, -ible, hoặc -le, thay thế -e bằng -y.

Tính từ Trạng từ
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Nếu tính từ tận cùng bằng -ic, thêm -ally. Ngoại trừ: public -> publicly

Tính từ Trạng từ
basic basically
tragic tragically
economic economically

Một số trạng từ có cùng dạng với tính từ: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Ví Dụ
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well là một tiếng trạng từ tương đương với tính từ good.

Ví Dụ
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.