Nguyên mẫu tiếp diễn

Các nguyên mẫu tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động tiếp diễn sau một động từ hoặc trợ động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu. Các nguyên mẫu tiếp diễn được hình thành:
to be + hiện tại phân từ

Như với nguyên mẫu hiện tại, có những tình huống mà hình thức nguyên mẫu zero của dạng tiếp diễn là cần thiết, khi đó, từ to được bỏ qua. Điều này xảy ra ở sau hầu hết các trợ động từ khuyết thiếu, và ở những nơi khác mà nguyên mẫu zero được sử dụng.

Ví Dụ
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.