Sử dụng "dread"

Dread thường được theo sau bởi động danh từ hoặc một tính từ sở hữu + động danh từ. Ngoại lệ phổ biến nhất là khi dread được theo sau bởi các động từ nguyên mẫu khi được sử dụng với think, trong thành ngữ I dread to think. Dread cũng có thể được theo sau bởi một danh từ.

Ví Dụ
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.