Trạng từ so sánh và so sánh hơn

Với trạng từ kết thúc bằng -ly, bạn phải sử dụng more để tạo thành hình thức so sánh hơn, và most để tạo thành so sánh hơn nhất.

Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Ví Dụ
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Với những trạng từ ngắn không tận cùng bằng -ly các hình thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất giống hệt với tính từ: thêm -er để so sánh hơn và -est để so sánh hơn nhất. Nếu trạng từ tận cùng bằng e thì loại bỏ e trước khi thêm -er hay -est.

Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Ví Dụ
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Một số trạng từ có dạng so sánh và so sánh bất thường.

Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Ví Dụ
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.