50 động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Danh sách này cung cấp 50 động từ phổ biến nhất bằng tiếng Anh theo thứ tự bảng chữ cái. Hiểu cách sử dụng các động từ này là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ người học tiếng Anh nào. Làm chủ động từ là một nền tảng vững chắc của vốn từ vựng tiếng Anh bởi nó cho phép bạn mô tả hành động và trạng thái hiện hữu. Động từ là từ vựng mạnh mẽ bởi vì chúng có thể được kết hợp để thảo luận về quá khứ hoặc tương lai, các tình huống hoặc khả năng giả định. Ngay cả với vốn từ chỉ có 50 động từ thông thường của bạn, cùng với một số loại từ khác, bạn có thể giao tiếp nhiều điều bằng tiếng Anh.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would