Cụm từ khó phát âm trong tiếng Anh

Một câu hoặc một loạt các từ khó nói một cách chính xác được gọi là tongue twister (cụm từ khó phát âm) trong tiếng Anh. Trẻ em yêu thích những cụm từ khó phát âm và thách thức bạn bè của mình để cố gắng nói nhanh vài lần liên tiếp. Đối với người học tiếng Anh, cụm từ khó phát âm là một cách thú vị để làm việc trên một hoặc hai âm thanh tại một thời điểm để đạt được cách phát âm đúng. Bắt đầu bằng cách nói các cụm từ khó phát âm từ từ, sau đó cố gắng tăng tốc độ. Một khi bạn có thể nói một cụm từ khó phát âm lưu loát, cố gắng nói nó hai lần hoặc ba lần liên tiếp tạo ra một thách thức lớn hơn.

Cụm từ khó phát âm Âm thanh/từ được nhấn mạnh Mức độ khó (đối với người bản xứ)
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? wood & chuck (means: throw) Dễ
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? p Dễ
Can you can a can as a canner can can a can? can Dễ
Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish furiously f Dễ
To begin to toboggan first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. b & t Dễ
She saw Sharif's shoes on the sofa. But was she so sure those were Sharif's shoes she saw? s & sh Dễ
Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup. c & p Trung bình
Black background, brown background b Trung bình
Seventy-seven benevolent elephants l & v Trung bình
The chic Sikh's sixty-sixth sheep is sick s & k Trung bình
A loyal warrior will rarely worry why we rule. l & r Trung bình
A pessemistic pest exists amidst us. s & st Trung bình
Drew Dodd's dad's dog's dead. d Trung bình
Which witch switched the Swiss wristwatches? w, s & ch Khó
She sells seashells by the seashore. s & sh Khó