Dấu chấm câu

Dấu chấm câu được sử dụng để tạo ra ý nghĩa, sự rõ ràng và điểm nhấn trong câu. Bạn sử dụng dấu chấm câu để tạo ra cấu trúc và sắp xếp bài viết của mình.

Bạn có thể nhanh chóng thấy lý do tại sao dấu chấm câu là quan trọng nếu bạn thử và đọc văn bản này mà không có dấu chấm câu nào cả:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

Bây giờ chúng ta hãy xem dấu chấm câu đã tạo ra sự khác biệt thế nào!

Perhaps you don't always need to use commas, periods, colons etc. to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy, or angry I sometimes leave out punctuation marks. "Grammar is stupid! I can write without it and don't need it," my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I'll learn some punctuation - not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

Sử dụng các trang trong phần chấm câu này để tìm hiểu cách làm cho tiếng Anh của bạn rõ ràng hơn và được tổ chức tốt hơn.

Quy tắc chấm câu trong tiếng Anh