Dấu cảm thán

Dấu chấm than được sử dụng để thể hiện sự bực tức, ngạc nhiên, hoặc bất ngờ, hoặc để nhấn mạnh một nhận xét hoặc cụm từ ngắn, sắc nét. Trong văn bản chuyên nghiệp hoặc hàng ngày, dấu chấm than được sử dụng một cách hết sức hạn chế.

Ví Dụ
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Bạn cũng có thể sử dụng dấu chấm than để đánh dấu một cụm từ hài hước, chế diễu hoặc mỉa mai.

Ví Dụ
  • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day)
  • That was clever! (when someone has done something stupid)

Trong các phong cách viết rất thân mật (SMS, trò chuyện, Twitter hoặc Facebook, v.v.), một dấu chấm than đôi khi được kết hợp với một dấu chấm hỏi để cho biết cả sự bất ngờ và sự không chắc chắn nhỏ. Dấu chấm than đôi và ba là phổ biến trong phong cách viết rất chính thức, nhưng được xem như ít được giáo dục, văn phong xuồng xã.

Ví Dụ về văn phong xuồng xã
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!