Mệnh đề quan hệ

Các mệnh đề quan hệ là các phần không cần thiết của câu. Chúng có thể thêm ý nghĩa, nhưng nếu chúng bị loại bỏ, câu sẽ vẫn đủ chức năng theo ngữ pháp. Có hai loại mệnh đề quan hệ tương đối rộng trong tiếng Anh. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa chúng bởi vì nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn đại từ được sử dụng để giới thiệu mệnh đề. Có một trang chi tiết hơn về vị trí giới từ trong các mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề xác định

Một mệnh đề xác định hoặc mệnh đề chỉ định cho chúng ta biết một người hoặc điều cụ thể mà chúng ta đang nói đến trong một nhóm người hoặc những thứ lớn hơn. Nếu một mệnh đề tương đối xác định được loại bỏ, nghĩa của câu thay đổi đáng kể. Một mệnh đề tương đối xác định không được tách biệt với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Ví Dụ
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Tìm hiểu thêm về mệnh đề quan hệ xác định một cách chính xác.

Mệnh đề không xác định

Một mệnh đề không xác định hoặc mệnh đề không thiết yếu cung cấp cho chúng ta thêm thông tin về người hoặc điều mà chúng ta đang nói đến. Nếu một mệnh đề quan hệ không xác định được loại bỏ khỏi một câu, chúng ta sẽ mất một số chi tiết, nhưng ý nghĩa tổng thể của câu vẫn giữ nguyên. Các mệnh đề quan hệ không xác định luôn được cách biệt với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Ví Dụ
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Tìm hiểu thêm về mệnh đề quan hệ không xác định một cách chính xác.