Tường thuật

Sử dụng các trang trong phần này để tìm hiểu cách trích dẫn trực tiếp về mọi người (tường thuật trực tiếp) hoặc diễn giải những gì mọi người nói (tường thuật gián tiếp).

Câu tường thuật trong tiếng Anh