Thay đổi thời gian và nơi chốn liên quan

Thời gian và địa điểm thường phải thay đổi khi chuyển từ tường thuật trực tiếp sang tường thuật gián tiếp.

Cụm từ trong tường thuật trực tiếp Tương đương trong tường thuật gián tiếp
today (hôm nay) that day (ngày đó)
"I saw him today", she said. She said that she had seen him that day.
yesterday (hôm qua) the day before (ngày trước đó)
"I saw him yesterday", she said. She said that she had seen him the day before.
The day before yesterday (hôm kia) two days before ( hai ngày trước)
"I met her the day before yesterday", he said. He said that he had met her two days before.
Tomorrow (ngày mai) the next/following day (ngày kế tiếp/tiếp theo)
"I'll see you tomorrow", he said He said that he would see me the next day.
The day after tomorrow (ngày mốt) in two days time/ two days later ( trong hai ngày tới/sau)
"We'll come the day after tomorrow", they said. They said that they would come in two days time/ two days later.
Next week/month/year (tuần/tháng/năm kế tiếp) the following week/month/year (tuần/tháng/năm tiếp theo)
"I have an appointment next week", she said. She said that she had an appointment the following week.
Last week/month/year (tuần/tháng/năm trước) the previous/week/month/year (tuần/tháng/năm trước đây)
"I was on holiday last week", he told us. He told us that he had been on holiday the previous week.
ago (trước) before (trước)
"I saw her a week ago," he said. He said he had seen her a week before.
this (for time) (lần này) that ( lần đó)
"I'm getting a new car this week", she said. She said she was getting a new car that week.
this/that (adjectives) (này/đó tính từ) the(cái)
"Do you like this shirt?" he asked He asked if I liked the shirt.
here (ở đây) there (ở đó)
He said, "I live here". He told me he lived there.

Nói chung, đại từ nhân xưng thay đổi thành ngôi thứ ba số ít hoặc số nhiều, ngoại trừ khi người nói báo cáo bằng từ của riêng mình:
I/me/my/mine, you/your/yours = him/his/her/hers
we/us/our/ours, you/your/yours = they/their/theirs

He said: "I like your new car." = He told her that he liked her new car.
I said: "I'm going to my friend's house." = I said that I was going to my friend's house.