Danh Từ

Sử dụng danh từ một cách chính xác bằng tiếng Anh là tương đối đơn giản, với các quy tắc tiêu chuẩn và chỉ có một vài ngoại lệ. Sử dụng các trang này để học về các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cho giới tính, số nhiều, danh từ đếm được và không đếm được, danh từ ghép, viết hoa, quốc tịch và dạng sở hữu cách.

Danh Từ trong Tiếng Anh