Quốc Tịch

Hình thành tính từ và danh từ quốc tịch từ tên quốc gia bằng tiếng Anh không phải lúc nào cũng đơn giản. Sử dụng tính từ chỉ quốc tịch kết thúc bằng -ese or -ish với một động từ số nhiều, để chỉ tất cả những người có quốc tịch đó. Tính từ được liệt kê cũng thường để chỉ đến ngôn ngữ được nói tại nước đó, mặc dù điều này không phải luôn luôn như vậy.

Ví Dụ
  • Quốc gia: I live in Japan.
  • Tính từ: He likes Japanese food.
  • Nguồn gốc: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  • Ngôn ngữ: She speaks Japanese.
  • Miêu tả một nhóm: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  • Miêu tả một nhóm: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

Trong một số trường hợp, một quốc tịch hoặc danh từ của khu vực có thể bị xem là tiêu cực đối với một số người, vì lý do lịch sử hoặc chính trị. Trong trường hợp này, nhiều người sẽ không sử dụng nó, nhưng thay vào đó sẽ sử dụng tính từ trung tính + công thức "con người" hoặc "người từ" + tên quốc gia. Đây là trường hợp cho các ví dụ với dấu hoa thị bên dưới đây. Các công thức thay thế, có khả năng gây ra tranh cãi, thì được ghi trong dấu ngoặc đơn.

Khu vực địa lý/Lục địa Tính từ Danh từ
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person
Quốc gia hoặc Vùng Tình từ Danh từ
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (informally: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (ghi chú: cũng ám chỉ đến Cộng hòa Congo)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (cũng được chấp nhận là Salvadorian & Salvadorean)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (dùng như một danh từ, "a Kazakh" ám chỉ đến một nhóm chủng tộc, không phải một quốc tịch)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (dùng như một danh từ, "a Lao" ám chỉ đến một nhóm chủng tộc, không phải một quốc tịch)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (có thể là xúc phạm ở Mỹ. Dùng "someone from Mexico" thay thế.)
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (có thể là xúc phạm ở Anh. Dùng "someone from Pakistan" thay thế.)
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (ghi chú: cũng dùng ám chỉ người từ Cộng hòa Dân chủ Congo )
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (dùng như tiếng danh từ, "a Serb" ám chỉ một nhóm chủng tộc không phải một quốc tịch
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

Các thành phố cũng có thể được biến thành tính từ và danh từ, điều này rất hiếm và trên danh nghĩa không phải lúc nào cũng được đồng ý (có thể có một số). Một số ví dụ về tên thành phố được chuyển đổi bên dưới.

City Adjective Noun
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian