Định Từ

Định từ là những từ được đặt trước một danh từ để làm cho nó rõ ràng những gì danh từ đề cập đến. Sử dụng các trang trong phần này để giúp bạn sử dụng các định từ tiếng Anh một cách chính xác.

Định từ trong tiếng Anh