Mạo từ không xác định

Trong tiếng Anh, có hai mạo từ không xác định là aan. Giống như các mạo từ khác, các mạo từ không xác định là không thay đổi. Bạn sử dụng mạo từ nào, tùy thuộc vào chữ cái đầu tiên của từ sau nó, hoặc vì lý do phát âm. Dùng a khi từ tiếp theo bắt đầu bằng phụ âm hoặc trước khi các từ bắt đầu bằng u and eu khi chúng phát âm như you. Dùng an khi từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm (a,e,i,o,u) hoặc với h câm.

Ví Dụ
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Mạo từ không xác định được sử dụng để chỉ định một cái gì đó lần đầu tiên hoặc để chỉ một thành viên cụ thể của một nhóm hoặc một lớp. Một số trường hợp sử dụng và các ví dụ được đưa ra dưới đây.

Dùng a để chỉ cái gì lần đầu tiên.

Ví Dụ
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Tên của những thành viên trong nhóm

Dùng a với tên của công việc.

Ví Dụ
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Dùng a với quốc tịch và tôn giáo ở số ít.

Ví Dụ
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Dùng a trước tên của ngày trong tuần khi không ấn định ngày cụ thể.

Ví Dụ
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Dùng a để chỉ một ví dụ về điều gì đó.

Ví Dụ
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Dùng a trước một danh từ số ít sau những từ như 'what' và 'such'.

Ví Dụ
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Dùng a có nghĩa 'một', đề cập đến một đối tượng hoặc một người, hoặc một đơn vị đo lường duy nhất. Trong những câu này bằng cách sử dụng "one" thay vì mạo từ không xác định là đúng ngữ pháp. Nó sẽ thêm nhấn mạnh vào số, và tương phản với các số khác.

Ví Dụ
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!