Phó từ (trạng từ)

Trạng từ là một tập hợp rất rộng các từ có thể mô tả cách thức, vị trí hoặc khi một hành động diễn ra. Chúng cũng có thể diễn tả quan điểm của người đang nói về hành động, cường độ của tính từ hoặc một trạng từ khác hoặc một số chức năng khác. Sử dụng các trang về văn phạm của trạng từ trong tiếng Anh này để sử dụng chính xác và mô tả rõ hơn trong cách nói và viết của bạn.

Trạng từ trong tiếng Anh