Trạng từ nghi vấn

Trạng từ nghi vấn why, where, how, & when được đặt ở đầu câu hỏi. Những câu hỏi này có thể được trả lời bằng một câu hoặc một cụm từ giới từ. Sau một trạng từ nghi vấn trong câu hỏi, bạn phải đảo ngược chủ từ và động từ để động từ đứng trước.

Ví Dụ
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Cách dùng how

How có thể được sử dụng để tạo thành các câu hỏi theo bốn cách khác nhau. Làm thế nào có thể được sử dụng bởi chính nó để có nghĩa là "bằng cách nào".

Ví Dụ
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How có thể được sử dụng với tính từ để hỏi về mức độ của một thuộc tính.

Ví Dụ
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How có thể được sử dụng với much và many để hỏi về số lượng. Much được sử dụng với các danh từ không đếm được và many được sử dụng với các danh từ đếm được.

Ví Dụ
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How có thể được sử dụng với các trạng từ khác để hỏi về tần suất hoặc mức độ của một hành động..

Ví Dụ
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?