Trạng từ chỉ tính cách

Các trạng từ chỉ tính cách cho ta biết điều gì đó xảy ra thế nào . Chúng thường được đặt sau động từ chính hoặc sau túc từ.

Ví Dụ
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (after the direct object)
 • He ate the chocolate cake greedily. (after the direct object)

Một trạng từ chỉ tính cách không thể được đặt giữa động từ và túc từ trực tiếp của nó. Các trạng từ phải được đặt trước động từ hoặc ở cuối của mệnh đề.

Ví Dụ
 • He ate greedily the chocolate cake. [sai]
 • He ate the chocolate cake greedily. [đúng]
 • He greedily ate the chocolate cake. [đúng]
 • He gave us generously the money. [sai]
 • He gave us the money generously. [đúng]
 • He generously gave us the money. [đúng]

Nếu có một giới từ trước túc từ của động từ, bạn có thể đặt trạng từ chỉ tính cách trước hoặc sau túc từ.

Ví Dụ
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Các trạng từ chỉ tính cách phải luôn luôn đứng ngay sau động từ không có túc từ ( nội động từ).

Ví Dụ
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Những trạng từ chỉ trạng thái phổ biến này thường được đặt trực tiếp sau động từ: well, badly, hard, & fast

Ví Dụ
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Vị trí của trạng từ là quan trọng khi có nhiều hơn một động từ trong câu. Nếu trạng từ được đặt trước hoặc sau động từ chính, nó chỉ bổ nghĩa cho động từ đó. Nếu trạng từ được đặt sau một mệnh đề, thì nó bổ nghĩa cho toàn bộ hành động được mô tả bởi mệnh đề. Chú ý sự khác biệt về ý nghĩa giữa các câu sau.

Ví Dụ Ý nghĩa
She quickly agreed to re-type the letter. Sự đồng ý là nhanh
She agreed quickly to re-type the letter. Sự đồng ý là nhanh
She agreed to re-type the letter quickly. Việc đánh máy lại là nhanh
He quietly asked me to leave the house. Yêu cầu là im lặng
He asked me quietly to leave the house. Yêu cầu là im lặng
He asked me to leave the house quietly. Sự rời đi là im lặng
Sử dụng trong văn học

Đôi khi một trạng từ chỉ tính cách được đặt trước một động từ + túc từ để thêm sự nhấn mạnh.

Ví Dụ
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Một số nhà văn đặt một trạng từ tính cách ở đầu câu để thu hút sự chú ý của chúng ta và khiến chúng ta tò mò.

Ví Dụ
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.