Trạng từ chỉ sự chắc chắn

Các trạng từ chỉ sự chắc chắn diễn tả sự chắc chắn chúng ta cảm nhận được về một hành động hoặc sự kiện. Những trạng từ chỉ sự chắc chắn đi trước động từ chính trừ khi động từ chính là 'to be',trong trường hợp đó (to be) trạng từ chỉ sự chắc chắn đi sau.

Ví Dụ
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Nếu có một trợ động từ, thì trạng từ chỉ sự chắc chắn nằm giữa trợ động từ và động từ chính.

Ví Dụ
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Đôi khi những trạng từ chỉ sự chắc chắn có thể được đặt ở đầu câu.

Ví Dụ
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Khi trạng từ chỉ sự chắc chắn surely được đặt ở đầu câu, điều đó có nghĩa là người nói nghĩ rằng điều gì đó là đúng, nhưng đang tìm kiếm sự xác nhận.

Ví Dụ
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.