Từ chỉ số lượng

Định lượng từ là tính từ và cụm từ tính từ cung cấp câu trả lời gần đúng hoặc cụ thể cho các câu hỏi "How much?" Và “how many?" Các trang trong phần này sẽ hướng dẫn bạn nhiều hơn về các định lượng từ khác nhau trong tiếng Anh và cách chúng được sử dụng.

Từ chỉ số lượng trong tiếng Anh