Định lượng từ

Các định lượng từ theo cấp độ cho phép chúng ta so sánh số lượng của một vật với số lượng của một vật khác, mà không chỉ định số lượng chính xác cho vật nào. Định lượng từ theo cấp độ được đặt trước danh từ. Định lượng từ dùng với danh từ đếm được và không đếm được khác nhau. Đôi khi danh từ có thể được bỏ qua khi nó đã được biết trong ngữ cảnh đó.

Chúng khác với các so sánh hơn và so sánh hơn nhất, so sánh các mức độ của một phẩm chất (tính từ) hoặc mức độ tính cách của một điều gì đó được thực hiện (phó từ). Các định lượng từ theo cấp độ, như so sánh hơn và so sánh hơn nhất, giữ một vị trí tương đối trên thang điểm tăng hoặc giảm. Cấp độ hơn nhất luôn luôn được bắt đầu bởi the trong một câu.

Định lượng từ cấp so sánh hơn cấp so sánh hơn nhất
Với danh từ đếm được số nhiều
many more most
few fewer fewest
Với danh từ không đếm được
much more most
little less least
Ví Dụ
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.