Từ chỉ số lượng không xác định và không đầy đủ

Someany có thể được sử dụng với danh từ đếm được và không đếm được để diễn tả một từ chỉ số lượng không xác định hoặc không đầy đủ.

Dùng "some"

Some có thể được sử dụng trong các câu mô tả.

Ví Dụ
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some cũng được sử dụng trong các câu nghi vấn khi bạn nghĩ rằng bạn đã biết câu trả lời.

Ví Dụ
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

Some cũng có thể được sử dụng trong các câu nghi vấn để yêu cầu một điều gì đó hoặc để đề nghị một điều gì đó.

Ví Dụ
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Dùng "any"

Any được sử dụng trong các câu nghi vấn khi bạn không biết câu trả lời.

Ví Dụ
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any cũng được sử dụng với not để tạo thành các câu phủ định. Trong những câu này, từ any nhấn mạnh sự phủ nhận để làm cho nó tuyệt đối hơn.

Ví Dụ
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.