Diễn đạt ý kiến về số lượng

Các từ chỉ số lượng fewa few, giữa littlea little có vẻ gần giống hệt nhau nhưng chúng thực sự khá khác biệt. Những nhóm từ này thể hiện thái độ của người nói về số lượng mà anh ta đề cập đến là xác định hoặc phủ định.

Thái độ khẳng định

A few (dùng cho danh từ đếm được) và a little (dùng cho danh từ không đếm được) diễn tả số lượng một cách khẳng định, ngụ ý rằng mặc dù người nói có thể không có nhiều, anh ta có đủ.

Ví Dụ
  • I've got a few friends. = I have enough friends.
  • I have a few flowers in my garden. = I have enough flowers.
  • I've got a little money. = I have enough money.
  • I have a little free time on Thursdays. = I have enough free time.
Thái độ phủ định

Few (dùng cho danh từ đếm được) và little (dùng cho danh từ không đếm được) diễn tả số lượng theo cách phủ định. Chúng có thể cho biết sự thiếu thốn của danh từ, một cách lịch sự hơn là nói trực tiếp

Ví Dụ
  • Few people visited him in hospital. = he had almost no visitors, or perhaps no visitors at all.
  • I've seen few birds around here. = there are almost no birds, or perhaps not a single bird
  • He had little money for treats. = almost no money, or perhaps no money at all
  • I have little time for TV = almost no time, or perhaps no time at all