Định lượng từ enough

Enough có thể được sử dụng như một định lượng từ khi nó được đặt trước bất kỳ danh từ nào, để chỉ ra số lượng yêu cầu hoặc cần thiết. Nó có thể được sử dụng trong cả hai câu khẳng định và phủ định.

Ví Dụ
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Từ enough có thể cũng là một phó từ cấp độ, trong trường hợp đó nó không được đặt trước một danh từ.