Tiền định từ

Các tiền định từ thường được đặt trước một mạo từ không xác định + tính từ + danh từđể diễn đạt một ý kiến về danh từ mà chúng bổ nghĩa. Suchwhat được sử dụng để diên đạt sự ngạc nhiên hoặc những cảm xúc khác.

Ví Dụ
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Ratherquite là những từ nhận xét, chỉ mức độ chất lượng cụ thể được diễn tả bởi tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Chúng có thể bày tỏ sự thất vọng, niềm vui, hoặc cảm xúc khác tùy thuộc vào tính từ được đề cập. Trong tiếng Anh của người Anh, rather được dùng như tiền định từ. Người Mỹ lại dùng như một phó từ. Các ví dụ dưới đây là tiếng Anh của người Anh.

Ví Dụ
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.