Chỉ Định Từ Phân bổ

Chỉ định từ phân bổ đề cập đến một nhóm người hoặc những điều gì đó, và cho từng thành viên trong nhóm. Chúng cho thấy những cách khác nhau để nhìn vào các cá nhân trong một nhóm, và dùng để diễn giải một điều gì đó được phân phối, chia sẻ hoặc phân chia.

Sử dụng từ phân bổ