Dùng "each" và "every"

Each là một cách nhìn các thành viên của một nhóm như là một cá nhân, trong khi every là một cách nhìn thấy một nhóm như một loạt các thành viên. Những chỉ định từ phân bổ này chỉ được dùng với các danh từ có thể đếm được. Chúng thường được sử dụng với các danh từ số ít, và được đặt trước danh từ. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể hoán đổi cho nhau.

Ví Dụ
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each có thể được dùng với danh từ số nhiều và đại từ nhưng phải được theo sau bởi 'of'. Every không thể dùng với danh từ số nhiều.

Ví Dụ
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every có thể diễn tả các điểm khác nhau trong một chuỗi, đặc biệt là với các diễn đạt thời gian. Each thì cũng tương tự, nhưng ít phổ biến hơn.

Ví Dụ
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.