Chỉ định từ phân bổ cho một cặp túc từ

Các chỉ định từ phân bổ both, eitherneither liên quan đến sự phân bổ giữa một cặp túc từ. Thông thường, những từ này không thể được sử dụng để chỉ một nhóm ba hoặc nhiều cá nhân. Chúng cũng không thể dùng để chỉ một nhóm có kích thước không xác định. Những chỉ định từ phân bổ này chỉ có thể dùng với danh từ đếm được.

 

Dùng "both"

Both đề cập đến toàn bộ cặp và tương đương với "một và một điều khác". Both có thể được sử dụng với danh từ số nhiều riêng của mình, hoặc nó có thể được theo sau bởi "of", có hoặc không có một mạo từ. Khi theo sau bởi một đại từ số nhiều, both phải được tách ra khỏi đại từ bằng từ "of". Both không thể dùng với danh từ số ít, bởi vì nó đề cập đến hai điều.

Ví Dụ
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Dùng "either"

Either là thể khẳng định và khi được sử dụng một mình, đề cập đến một trong hai thành viên của cặp. Nó tương đương với "cái này hay cái kia". Bởi vì nó chỉ đề cập đến một thành viên của một cặp, either phải được sử dụng trước một danh từ số ít. Nó cũng có thể được sử dụng với một danh từ số nhiều hoặc đại từ nếu theo sau là từ "of".

Ví Dụ
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either cũng có thể được sử dụng với or trong một cấu trúc nói lần lượt về từng thành viên của một cặp. Ý nghĩa vẫn như cũ, nhưng trong trường hợp này either không có chức năng như một chỉ định từ phân bổ. Chức năng của nó là một liên từ.

Ví Dụ
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Dùng "neither"

Neither là dạng phủ định và khi được sử dụng một mình, đề cập đến cả cặp. Nó tương đương với "không một cái này hay cái khác". Bởi vì nó đề cập đến chỉ một thành viên của một cặp, neither phải được sử dụng trước một danh từ số ít. Nó cũng được dùng với một danh từ số nhiều hoặc đại từ nếu theo sau là từ "of".

Ví Dụ
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither được sử dụng với nor trong một cấu trúc nói lần lượt về từng thành viên của cặp. Ý nghĩa vẫn vậy, nhưng trong trường hợp này neither không phải là một chỉ định từ phân bổ. Chức năng của nó là một liên từ.

Ví Dụ
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.