Danh Từ Ghép

Nhiều từ có thể được kết hợp lại để tạo thành danh từ ghép. Đây là những điều rất phổ biến và các kết hợp mới được phát minh gần như hàng ngày. Chúng thường có hai phần. Phần đầu tiên cho chúng ta biết loại đối tượng hoặc con người đó là gì, hoặc mục đích của nó là gì. Phần thứ hai xác định đối tượng hoặc người được đề cập. Danh từ phức hợp thường có ý nghĩa khác, hoặc cụ thể hơn, so với hai từ riêng biệt hợp thành.

Phần đầu: loại hoạc mục đích Phần sau: cái gì hoặc ai Danh từ ghép
police man policeman
boy friend boyfriend
water tank water tank
dining table dining-table

Bạn đã nhận thấy rằng danh từ ghép có thể được viết dưới dạng một từ đơn lẻ, như một từ có dấu nối, hoặc là hai từ. Không có quy định rõ ràng về điều này. Một nguyên tắc chung là viết các danh từ ghép chung nhất dưới dạng một từ, và các từ khác nhau là hai từ.

Các yếu tố trong danh từ ghép là các phần rất khác nhau của lời nói.

Các yếu tố cấu thành Ví Dụ
danh từ + danh từ bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
danh từ + động từ rainfall
haircut
train-spotting
danh từ + phó từ hanger-on
passer-by
động từ + danh từ washing machine
driving licence
swimming pool
động từ + phó từ lookout
take-off
drawback
phó từ + danh từ onlooker
bystander
tính từ + động từ dry-cleaning
public speaking
tính từ + danh từ greenhouse
software
redhead
phó từ + động từ output
overthrow
upturn
input
Phát âm

Dấu nhấn rất quan trọng trong cách phát âm, vì nó phân biệt giữa một danh từ ghép và một tính từ với một danh từ. Trong danh từ ghép, dấu nhấn thường rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví Dụ
  • a 'greenhouse = nơi mà chúng ta trồng cây (danh từ ghép)
  • a green 'house = căn nhà sơn màu xanh lá cây (tính từ và danh từ)
  • a 'bluebird = một loại chim (danh từ ghép)
  • a blue 'bird = bất kỳ con chim nào có lông xanh (tính từ và danh từ)