Hình thành sở hữu cách

Các dạng thức sở hữu cách được sử dụng với danh từ đề cập đến người, nhóm người, quốc gia và động vật. Nó cho thấy một mối quan hệ thuộc về giữa một điều này và thứ khác. Để tạo thành sở hữu cách, thêm dấu nháy đơn + s vào danh từ. Nếu danh từ là số nhiều, hoặc đã kết thúc bằng s, chỉ cần thêm một dấu nháy đơn sau s.

Ví Dụ
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Đối với các tên kết thúc bằng s, bạn có thể thêm dấu nháy đơn + s hoặc chỉ một dấu nháy đơn. Tùy chọn đầu tiên phổ biến hơn. Khi phát âm một tên sở hữu, chúng ta thêm âm thanh /z/ vào cuối tên.

Ví Dụ
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Chức năng của sở hữu cách

'Thuộc về' hay 'quyền sở hữu' là mối quan hệ phổ biến nhất mà sự sở hữu cách thể hiện.

Ví Dụ
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Sở hữu cũng có thể diễn tả nơi ai đó làm việc, học tập hoặc dành thời gian

Ví Dụ
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Sở hữu cách có thể diễn tả mối quan hệ giữa con người.

Ví Dụ
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Sở hữu cách cũng có thể diễn tả những điều vô hình.

Ví Dụ
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Cách diễn tả cố định

Ngoài ra còn có một số biểu thức cố định trong đó hình thức sở hữu được sử dụng.

Ví Dụ với thời gian
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Những Ví Dụ Khác
 • For God's sake! (= biểu lộ sự tức giận)
 • a stone's throw away (= rất gần)
 • at death's door (= bệnh nặng)
 • in my mind's eye (=trong trí tưởng tượng của tôi)

Sở hữu cách cũng được sử dụng để chỉ các cửa hàng, nhà hàng, nhà thờ và trường cao đẳng, sử dụng tên hoặc chức vụ công việc của chủ sở hữu.

Ví Dụ
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?