Quy Tắc viết hoa

Chữ viết hoa được sử dụng với các loại danh từ cụ thể, ở một số vị trí nhất định trong câu và với một số tính từ. Bạn phải luôn sử dụng chữ viết hoa cho:

Ở đầu câu

Ví Dụ
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

Ngôi thứ nhất đại từ nhân xưng, Tôi

Ví Dụ
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Tên hoặc danh hiệu của một người

Ví Dụ
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Tiêu đề tác phẩm, sách, phim

Ví Dụ
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Tháng trong năm

Ví Dụ
 • January
 • July
 • February
 • August

Ngày trong tuần

Ví Dụ
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Ngày lễ

Ví Dụ
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Tên của quốc gia hay lục địa

Ví Dụ
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Tên của vùng, tiểu bang, quận

Ví Dụ
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Tên của thành phố, thị trấn, làng

Ví Dụ
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Tên của sông, đại dương, biển, hồ

Ví Dụ
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Tên của địa danh nào đó

Ví Dụ
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Tính từ thuộc tính của một quốc gia

Ví Dụ
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Danh từ chung chỉ các quốc tịch

Ví Dụ
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Tên ngôn ngữ

Ví Dụ
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Tên đường, tòa nhà, công viên

Ví Dụ
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street