Thì thay đổi khi dùng câu tường thuật gián tiếp

Thông thường, thì dùng trong câu tường thuật gián tiếp là thì quá khứ của thì dùng trong tường thuật trực tiếp:
She said, "I am tired." = She said that she was tired.

Cụm từ trong tường thuật trực tiếp Tương đương trong tường thuật gián tiếp
Hiện tại đơn giản Quá khứ đơn giản
She always drink coffee", she said She said that she always drank coffee.
Hiện tại tiếp diễn  Quá khứ tiếp diễn
"I am reading a book", he explained. He explained that he was reading a book
Quá khứ đơn giản Quá khứ hoàn thành
"Bill arrived on Saturday", he said. He said that Bill had arrived on Saturday.
Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành
"I have been to Spain", he told me. He told me that he had been to Spain.
Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành
"I had just turned out the light," he explained. He explained that he had just turned out the light.
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
They complained, "We have been waiting for hours". They complained that they had been waiting for hours.
Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
"We were living in Paris", they told me. They told me that they had been living in Paris.
Tương lai Hiện tại điều kiện
"I will be in Geneva on Monday", he said. He said that he would be in Geneva on Monday.
Tương lai tiếp diễn Điều kiện tiếp diễn
She said, "I'll be using the car next Friday". She said that she would be using the car next Friday.

Bạn không cần phải thay đổi thì nếu động từ tường thuật dùng thì hiện tại hoặc nếu câu nguyên thủy nói về một điều gì đó vẫn đúng, ví dụ

  • He says he has missed the train but he'll catch the next one.
  • We explained that it is very difficult to find our house.

 

Những động từ khuyết thiếu này không thay đổi trong câu tường thuật gián tiếp: might, could, would, should, ought to:

  • We explained, "It could be difficult to find our house." = We explained that it could be difficult to find our house.
  • She said, "I might bring a friend to the party." = She said that she might bring a friend to the party.