Câu tường thuật gián tiếp: hopes, intentions, & promises (hy vọng, có ý định & hứa)

Tường thuật với các động từ hopes, intentions, and promises

Khi chúng ta tường thuật một ý định, hy vọng hoặc hứa hẹn, chúng ta sử dụng một động từ tường thuật thích hợp, theo sau là một mệnh đề 'that' với 'would' trong đó, hoặc một mệnh đề nguyên mẫu. Động từ được sử dụng trong mẫu câu này bao gồm: hope, promise, threaten, guarantee, & swear. Lưu ý rằng từ 'that' là tùy chọn khi sử dụng mệnh đề đó, như trong ví dụ đầu tiên bên dưới.

Ví Dụ
Tường thuật trực tiếp Tường thuật gián tiếp
"I'll pay you the money tomorrow," he said. He promised to pay me the money the next day. OR
He promised that he would pay me the money the next day. OR
He promised he would pay me the money the next day.
"I'll be back by lunchtime," he said. He promised to be back by lunchtime. OR
He promised that he would be back by lunchtime.
"We should arrive in London before nightfall," they said. They hoped to arrive in London before nightfall. OR
They hoped they would arrive in London before nightfall.
"Give me the keys to the safe or I'll shoot you!" he shouted. He threatened to shoot me if I didn't give him the keys to the safe. OR
He threatened that he would shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
"I will not tell anyone your secret" he said. He swore that he would not tell anyone my secret. OR
He swore not to tell anyone my secret.