Vị trí giới từ trong các mệnh đề quan hệ

Thường có các giới từ trong các mệnh đề quan hệ, và một đại từ quan hệ là túc từ của giới từ đó. Trong tiếng Anh hàng ngày, giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề tương đối và đại từ có thể được bao gồm hoặc bỏ qua. Trong tiếng Anh trang trọng, giới từ được đặt trước đại từ quan hệ, và trong trường hợp này đại từ không thể bỏ qua. Trong các ví dụ dưới đây, các đại từ trong ngoặc đơn có thể được bỏ qua.

Ví Dụ
Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trang trọng
Is that the man (who) she arrived with? Is that the man with whom she arrived?
Does he know the girl (that) John is talking to? Does he know the girl to whom John is talking?
The person (who) he is negotiating with is the Chairman of a large company. The person with whom he is negotiating is the Chairman of a large company.
It is a club (which) many important people belong to. It is a club to which many important people belong.
He liked the people (that) he lived with. He liked the people with whom he lived.
The tree (that) they had their picnic under was the largest and oldest in the park. The tree under which they had their picnic was the largest and oldest in the park.
It was the river (that) the children preferred to swim in. It was the river in which the children preferred to swim.
The jungle (that) the tribe lived in was full of strange and unusual animals. The jungle in which the tribe lived was full of strange and unusual animals.