Dấu ngoặc vuông và dấu ngoặc đơn

Sự khác biệt giữa ' bracket' (dấu ngoặc vuông) và 'parentheses'(dấu ngoặc đơn) có thể hơi khó hiểu. Nói chung, 'dấu ngoặc đơn' đề cập đến dấu ngoặc tròn ( ) và 'dấu ngoặc vuông' để nói dấu ngoặc vuông [ ]. Tuy nhiên, chúng ta thường nghe những điều này được gọi đơn giản là 'dấu ngoặc tròn' hoặc 'dấu ngoặc vuông'.

Thông thường chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông - [ ] - cho các mục đích đặc biệt như trong hướng dẫn kỹ thuật. Dấu ngoặc tròn - ( ) - được sử dụng theo cách tương tự như dấu phẩy khi chúng ta muốn thêm một chú giải, một suy nghĩ hoặc nhận xét liên quan đến dòng suy nghĩ chính của chúng ta nhưng lại khác biệt với nó. Nhiều nhà ngữ pháp cảm thấy rằng các dấu ngoặc đơn có thể, trên thực tế, được thay thế bằng dấu phẩy trong gần như tất cả các trường hợp.

Ví Dụ
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)