Dấu chấm phẩy

Dấu chấm phẩy ở đâu đó giữa dấu chấm và dấu phẩy. Dấu chấm phẩy có thể được sử dụng trong tiếng Anh để nối các cụm từ và các câu được liên kết theo chủ đề mà không cần phải sử dụng sự kết hợp (ví dụ 1 bên dưới). Dấu chấm phẩy cũng có thể được sử dụng thay vì dấu phẩy để tách các mục trong danh sách khi các đề mục của chúng đã chứa dấu phẩy (ví dụ 2 bên dưới).

Ví Dụ
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.