Dấu chấm câu, Full Stop hoặc chấm

Dấu chấm câu (được gọi là full stop trong tiếng Anh của người Anh) có lẽ là dấu chấm câu đơn giản nhất để sử dụng. Bạn sử dụng nó như một con dao để cắt các câu theo chiều dài yêu cầu. Nói chung, bạn có thể chia nhỏ các câu bằng cách sử dụng chấm câu ở cuối một cách hợp lý và hoàn chỉnh và phù hợp với bạn.

Đánh dấu kết thúc câu không phải là câu hỏi hoặc dấu chấm than
Ví Dụ
 • Rome is the capital of Italy.
 • I was born in Australia and now live in Indonesia.
 • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people.
Chỉ thị một sự viết tắt

Nhiều chữ viết tắt yêu cầu một dấu chấm. Dr, Mr và Mrs không có dấu chấm trong tiếng Anh, cũng như hầu hết các chữ viết tắt được lấy từ các chữ cái đầu tiên như MA, Phd, hoặc CIA. Trong tiếng Anh Mỹ, một số trong số này yêu cầu dấu chấm hoặc cả hai là chính xác (có và không có dấu chấm). Nếu bạn yêu cầu độ chính xác 100% trong dấu chấm câu của mình, hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết cho các quy tắc viết tắt bằng tiếng Anh mà bạn đang sử dụng.

Ví Dụ
 • I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m.
 • We are coming on Fri., Jan. 4.
Chấm lửng

Thường khi bạn sẽ thấy một câu kết thúc với ba dấu chấm. Điều này chỉ ra rằng một phần của câu hoặc văn bản đã được trích dẫn hoặc nó được để ngỏ cho người đọc tự suy đoán kết luận.

Ví Dụ
 • The Lord's Prayer begins, "Our Father which art in Heaven..."
 • He is always late, but you know how I feel about that...
Dấu chấm đi sau một từ đơn

Đôi khi một từ duy nhất có thể tạo thành câu. Trong trường hợp này, bạn đặt một dấu chấm sau từ đó như bạn sẽ làm trong bất kỳ câu nào khác. Điều này thường xảy ra khi đối tượng được hiểu như trong lời chào hoặc mệnh lệnh.

Ví Dụ
 • "Goodbye."
 • "Stop."
Dấu chấm trong số

Trong tiếng Anh số sử dụng dấu chấm để tách toàn bộ số khỏi phần số thập phân. Một dấu chấm được sử dụng trong một số cũng được gọi là "decimal point" (dấu thập phân) và nó được đọc là "point" trừ khi nó đề cập đến tiền.

Ví Dụ
 • $10.43 = ten dollars and 43 cents
 • 14.17 = fourteen point one seven