Gạch nối và gạch ngang

Một dấu gạch nối, nối hai hoặc nhiều từ lại với nhau trong khi dấu gạch ngang phân tách các từ thành các ý riêng biệt. Hai dấu này đôi khi gây bối rối vì chúng trông rất giống nhau, nhưng cách sử dụng của chúng thì khác. Dấu gạch nối không được phân cách bằng dấu cách, trong khi dấu gạch ngang có khoảng trắng ở hai bên.

Gạch nối

Nói chung, dấu gạch nối được sử dụng để nối hai từ hoặc một phần của các từ với nhau trong khi tránh nhầm lẫn hoặc mơ hồ. Tham khảo từ điển của bạn nếu bạn không chắc chắn dấu gạch nối là bắt buộc trong một từ ghép, nhưng hãy nhớ rằng cách sử dụng hiện tại có thể đã thay đổi kể từ khi từ điển của bạn được xuất bản.

Ví Dụ
 • run-down
 • up-to-date

Có một số trường hợp dấu gạch nối bảo toàn độ rõ ràng của văn bản như khi có các xung đột ngữ nghĩa, khi đó một tiền tố được thêm vào. Nhiều từ đã được gạch nối trong quá khứ nay đã bỏ dấu gạch ngang và trở thành một từ duy nhất (email, nowadays).

Ví Dụ
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dấu gạch nối sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Ví Dụ
 • I am thinking of re-covering my sofa (= to put a new cover on it)
 • I would like to recover my sofa. (= from someone who has borrowed or stolen it)
Gạch nối trong số

Sử dụng dấu nối với số kết hợp từ twenty-one đến ninety-nine.

Ví Dụ
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

Khi viết các phân số, đặt dấu nối giữa tử số và mẫu số ngoại trừ nếu đã có dấu gạch nối trong tử số hoặc mẫu số.

Ví Dụ
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Sử dụng dấu gạch nối khi một số tạo thành một phần của một phức tính từ

Ví Dụ
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Gạch ngang

Dấu gạch ngang có thể được sử dụng để thêm các câu lệnh hoặc nhận xét theo cách giống như cách bạn sử dụng dấu ngoặc. Trong văn bản chính thức, bạn nên sử dụng dấu ngoặc chứ đừng dùng dấu gạch ngang, dấu gạch ngang ít được sử dụng chính thức. Dấu gạch ngang có thể được sử dụng để tạo sự nhấn mạnh trong một câu.

Ví Dụ
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.