Dấu ngoặc kép

Sử dụng dấu ngoặc kép để trích dẫn điều gì đó mà ai đó đã nói một cách chính xác. Khi lặp lại những gì ai đó đã nói với bạn, thì không cần dấu ngoặc kép.

Ví Dụ
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Nếu trích dẫn những người khác nhau trong một trích dẫn, cả hai dấu ngoặc kép đơn và đôi được sử dụng để làm hai trích dẫn tách biệt khỏi nhau.

Ví Dụ

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Bạn có thể thấy dấu ngoặc kép đơn hoặc ngoặc kép đôi được sử dụng để đánh dấu các thành ngữ hoặc các nhóm từ không quen thuộc

Ví Dụ
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Cả hai dấu ngoặc kép đơn và đôi cùng được sử dụng cho các mục đích cụ thể trong thư mục tài liệu tham khảo hoặc khi trích dẫn nguồn trong văn bản học thuật. Có một số cách thức để tổ chức các thư mục để đặt ra các định dạng chuẩn. Hầu hết các tổ chức và cơ sở giáo dục sẽ thích một cách nào đó hoặc họ dùng định dạng riêng của mình và sẽ thông báo trong một 'style guide' (hướng dẫn kiểu dấu ngoặc).

Ví Dụ
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.