Dấu lược (nháy đơn)

Dấu lược (nháy đơn) có thể gây đau đầu hơn tất cả các dấu chấm câu khác đặt lại với nhau! Vấn đề dường như bắt nguồn từ việc bạn không hiểu rằng dấu lược có hai cách sử dụng rất khác nhau (và rất quan trọng) trong tiếng Anh: sở hữu và viết ngắn.

Dấu lược trong viết ngắn

Việc sử dụng phổ biến nhất của dấu lược trong tiếng Anh là để viết ngắn bớt, trong đó một danh từ hoặc đại từ và một động từ kết hợp. Hãy nhớ rằng dấu lược thường thay thế một chữ cái đã bị xóa. Nó được đặt ở nơi chữ cái còn thiếu trong trường hợp đó.

Kiểu Không viết ngắn Viết ngắn
Dùng "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Dùng "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Dùng "am" I am I'm
Dùng "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Dùng "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Dùng "have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Dùng "are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Mọi người, thậm chí là những người nói tiếng Anh bản địa, thường nhầm lẫn với itsit's, you'reyour, who'swhose, và they're, theirthere. Xem dưới đây để biết sự khác biệt.

Ví Dụ
 • It's a nice day outside. (contraction)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (possession)
 • You're not supposed to be here. (contraction)
 • This is your book. (possession)
 • Who's at the door? (contraction)
 • Whose shoes are these? (possession)
 • They're not here yet. (contraction)
 • Their car is red. (possession)
 • His car is over there. (location)

Dấu lược trong sở hữu cách

Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần thêm 's vào danh từ để hiển thị sở hữu

Ví Dụ
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Danh từ số nhiều không kết thúc bằng s cũng tuân theo quy tắc này:

Ví Dụ
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Danh từ thông thường (hoặc phổ biến) kết thúc bằng s, cả số ít và số nhiều, chỉ hiển thị sở hữu đơn giản bằng cách thêm dấu lược sau s.

Ví Dụ
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Danh từ riêng (tên của người, thành phố, quốc gia) kết thúc bằng s có thể tạo thành sở hữu hoặc bằng cách thêm dấu lược + s hoặc chỉ cần thêm dấu lược. Ngày nay, cả hai cách đều được coi là chính xác (Jones hoặc Jones ') và nhiều tổ chức lớn hiện đã bỏ hoàn toàn dấu lược (ví dụ: Ngân hàng Barclays, Missing Persons Bureau) khi in tên của họ.

Ví Dụ
 • The Hughes' home (or the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)