Cách hình thành thể thụ động thay thế

Bạn có thể tạo thành các câu có ý nghĩa thụ động nhưng không có dạng thụ động bằng cách sử dụng động từ to get hoặc là động từ to have thay thế động từ to be. Những cấu trúc này thường mô tả các tình huống mà chúng ta muốn một người khác làm điều gì đó cho chúng ta hoặc nơi chúng ta sẽ thuê người khác làm điều gì đó cho chúng ta. Chủ từ đang hoạt động, nhưng việc anh ta làm chỉ là "có được". Đó là người chưa được đặt tên, người sẽ có ý chỉ ai đó sẽ thực hiện hành động của động từ chính trong câu. Người thứ hai đó không rõ ràng trong câu, khi câu có ý nghĩa thụ động. Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến kết quả của hoạt động hơn là người thực hiện hoạt động này.

Ví Dụ
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Kiểu cấu trúc này có thể ám chỉ đến việc hoàn thành một hoạt động, đặc biệt nếu sử dụng một thành ngữ thời gian.

Ví Dụ
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Nếu động từ đề cập đến một cái gì đó không mong muốn, nó có nghĩa giống như một câu thụ động.

Ví Dụ
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Dùng "to need" trong cấu trúc thụ động

Bạn có thể dùng động từ to need Điều đọng lại trong tâm trí chúng ta trong những câu này là người hoặc sự vật sẽ trải nghiệm hành động, chứ không phải là người thực hiện hành động.

Ví Dụ
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.