Câu điều kiện Zero ( điều kiện hiển nhiên)

Cách thành lập

Trong câu điều kiện zero (hiển nhiên), thì dùng trong cả hai phần của câu là thì hiện tại đơn giản.

Mệnh đề If (điều kiện) Mệnh đề chính (kết quả)
If + hiện tại đơn giản hiện tại đơn giản
If this thing happens that thing happens.

Như trong tất cả các câu có điều kiện, thứ tự của các mệnh đề không cố định. Bạn có thể phải sắp xếp lại đại từ và điều chỉnh dấu chấm câu khi bạn thay đổi thứ tự của các mệnh đề, nhưng ý nghĩa là giống hệt nhau. Trong câu điều kiện zero (điều khiện hiển nhiên), bạn có thể thay thế "if" bằng "when", bởi vì cả hai đều thể hiện sự thật chung. Ý nghĩa sẽ không thay đổi.

Ví Dụ
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Nhiệm vụ

Câu điều kiện zero (hiển nhiên) được sử dụng để đưa ra các tuyên bố về thế giới thực, và thường đề cập đến các lẽ thật chung, chẳng hạn như các sự kiện khoa học. Trong những câu này, thời gian là hiện tại hoặc luôn luôn và tình huống là có thật và có thể.

Ví Dụ
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Câu điều kiện zero cũng thường được sử dụng để đưa ra các hướng dẫn, sử dụng mệnh lệnh cách trong mệnh đề chính.

Ví Dụ
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.