Đổi từ thể thụ động qua thể chủ động

Các câu được viết bằng thể chủ động dễ hiểu hơn các câu được viết bằng thể thụ động. Việc chuyển thể thụ động thành thể chủ động rất đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một chút thực hành. Trong bảng tương đương bên dưới, lưu ý rằng thì của động từ to be trong thể thụ động luôn giống như thì của động từ chính trong thể chủ động. Để sử dụng thể chủ động, bạn sẽ phải làm cho chủ từ của hành động rõ ràng.

Thể thụ động và chủ động của To Keep

Thì Thể chủ động Thể thụ động Câu chủ động Câu thụ động tương đương
Hiện tại đơn giản keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Hiện tại tiếp diễn is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Quá khứ đơn giản kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Quá khứ tiếp diễn was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Hiện tại hoàn thành have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Quá khứ hoàn thành had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Tương lai đơn giàn will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Điều kiện hiện tại would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Điều kiện quá khứ would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Nguyên mẫu hiện tại to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Nguyên mẫu hoàn thành to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Hiện tại phân từ & Động danh từ keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Quá khứ phân từ having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.