Dùng "Suggest"

Suggest có thể được sử dụng theo ba cách khác nhau với ý nghĩa giống nhau hoặc tương tự. Việc xây dựng có thể là một chút phức tạp để làm chủ, vì vậy hãy chú ý đến từng chi tiết. Suggest có thể được theo sau trực tiếp bởi một động anh từ, hoặc bởi một tính từ sở hữu cách + động danh từ khi động danh từ không đề cập đến chủ ngữ của câu.

Ví Dụ
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest cũng có thể được theo sau bởi that + chủ từ + should + động từ, nhưng trong cả hai mệnh đề thatshould có thể được bỏ qua, để lại chủ đề ngay sau động từ suggest.

Ví Dụ
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest có thể được theo sau bởi một danh từ nếu ý nghĩa là rõ ràng trong ngữ cảnh.

Ví Dụ
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Cuối cùng, suggest có thể được theo sau bởi một từ đặt câu hỏi + động từ nguyên mẫu.

Ví Dụ
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.