Nguyên mẫu thụ động

Các nguyên mẫu thụ động được sử dụng trong một số cấu trúc dùng bằng cách sử dụng thể thụ động. Nó đặc biệt phổ biến sau các động từ khuyết thiếu (may, should, could, etc.) để chỉ ra những gì có thể hoặc những gì là chính xác. Các nguyên mẫu thụ động được hình thành:
to be + quá khứ phân từ

Như với nguyên mẫu hiện tại, có những tình huống mà hình thức nguyên mẫu zero của dạng tiếp diễn là cần thiết, khi đó, từ to được bỏ qua. Điều này xảy ra ở sau hầu hết các trợ động từ khuyết thiếu, và ở những nơi khác mà nguyên mẫu zero được sử dụng.

Ví Dụ
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.