So sánh các thuộc tính

Khi so sánh các thuộc tính của hai đồ vật, chúng ta sử dụng một cấu trúc tiêu chuẩn.

Khi thuộc tính là ngang bằng

So sánh các thuộc tính bằng nhau rất đơn giản. Để so sánh các thuộc tính của hai đồ vật bằng nhau, chúng ta sử dụng mẫu câu:

as + adjective describing the attribute + as

Ví Dụ
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Khi thuộc tính không ngang bằng

Khi hai thuộc tính không bằng nhau, có ba cấu trúc có ý nghĩa tương đương.

Hoặc là dùng mẫu câu:

not as + adjective describing the attribute + as

Hoặc dùng mẫu câu:

less + adjective describing the attribute + than : Cấu trúc này thường dùng  hơn với một số tính từ so với những tính từ khác.

Hoặc dùng mẫu câu:

comparative adjective + than : Cấu trúc này có thể yêu cầu thay đổi thứ tự của cụm từ hoặc sử dụng tính từ trái nghĩa.

Ví Dụ
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.