Thì điều kiện hoàn thành tiếp diễn

Cách thành lập

Trong câu điều kiện kiểu 3, hình thức hoàn thành của điều kiện hiện tại có thể được sử dụng.

Mệnh đề If (điều kiện) Mệnh đề chính (kết quả)
If + quá khứ hoàn thành điều kiện hoàn thành tiếp diễn
If this thing had happened that thing would have been happening.

Nhiệm vụ

Câu điều kiện hoàn thành tiếp diễn có thể được sử dụng trong các câu điều kiện kiểu 3. Nó đề cập đến kết quả chưa được thực hiện của hành động trong mệnh đề if và diễn tả kết quả này như một hành động chưa kết thúc hoặc còn tiếp diễn.

Ví Dụ
  • If the weather had been better (but it wasn't), I'd have been sitting in the garden when he arrived (but I wasn't).
  • If she hadn't got a job in London (but she did), she would have been working in Paris (but she wasn't).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Thì điều kiện hoàn thành tiếp diễn

Thì điều kiện hoàn thành tiếp diễn của bất kỳ động từ nào cũng bao gồm bốn phần:
would + have + been + hiện tại phân từ
Hiện tại phân từ được hình thành bằng cách lấy dạng cơ sở của động từ và thêm phần -ing vào sau cùng.

Chủ từ + would + have + been + hiện tại phân từ
He would have been staying
They would have been going
Thì điều kiện hoàn thành tiếp diễn của To Work
Khẳng định Phủ định Nghi Vấn Nghi vấn phủ định
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?