Thì Hiện tại đơn giản

Thì hiện tại đơn giản là một trong nhiều dạng thì hiện tại trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để mô tả thói quen, tình huống không thay đổi, sự thật chung, và sắp xếp cố định. Các thì hiện tại đơn giản thật là đơn giản để hình thành. Chỉ cần sử dụng các hình thức cơ bản của động từ: (I take, you take, we take, they take) Ngôi thứ ba số ít thêm một -s ở cuối. (he takes, she takes)

Thì hiện tại đơn giản được sử dụng:

 • Diễn tả thói quen, sự thật chung, hành động lặp đi lặp lại hoặc tình huống không thay đổi, những cảm xúc và mong muốn:
  I smoke (habit); I work in London (unchanging situation); London is a large city (general truth)
 • Cung cấp hướng dẫn hoặc chỉ đường:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • Để diễn tả sự sắp xếp cố định, ở hiện tại hoặc tương lai:
  Your exam starts at 09.00
 • Để diễn tả thời gian trong tương lai, sau những từ nối như: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Cẩn thận! Thì hiện tại đơn giản không được sử dụng để diễn tả hành động đang diễn ra vào lúc này.

Ví Dụ

 • Đối với thói quen
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Đối với hành động hay sự kiện được lập lại
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Đối với sự thật hiển nhiên
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Đối với hướng dẫn hoặc chỉ đường
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Đối với sự xắp xếp cố định
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Với cấu trúc tương lai
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Cách thành lập thì hiện tại đơn giản: to think

Khẳng định Nghi vấn Phủ định
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Lưu ý về thì hiện tại đơn giản, ngôi thứ ba số ít

 • Động từ ở ngôi thứ ba số ít luôn luôn thêm -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • Thành lập phủ định và câu hỏi bằng cách dùng DOES (= ngôi thứ ba của trợ động từ 'DO') + động từ nguyên mẫu.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Động từ tận cùng bằng -y : ngôi thứ ba đổi -y thành -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Ngoại trừ: nếu có một nguyên âm đứng trước -y:
  play --> plays, pray --> prays
 • Thêm -es vào những động từ tận cùng bằng:-ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Ví Dụ
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.