Thì Hiện tại hoàn thành so với Quá khứ đơn giản

Bạn phải luôn luôn sử dụng thì Hiện tại hoàn thành khi thời gian của một hành động không quan trọng hoặc không được xác định.
Bạn phải luôn sử dụng thì Qúa khứ đơn giảnkhi chi tiết về thời gian hoặc địa điểm mà một hành động xảy ra được đưa ra hoặc được yêu cầu.

So sánh :
Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn giản
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Ngoài ra còn có một sự khác biệt về thái độ giữa hai thì, đó thường là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn đúng thì để sử dụng.

  • "What did you do at school today?" Tôi sử dụng thì quá khứ đơn giản bởi vì câu hỏi là về các hoạt động, và ngày học được coi là đã chấm dứt.
  • "What have you done at school today?" Tôi sử dụng hiện tại hoàn thành bởi vì câu hỏi là về kết quả : « chỉ cho tôi ». Thời gian mà câu hỏi được hỏi được coi là một sự tiếp nối của ngày học.