Thì hiện tại tiếp diễn dùng để sắp xếp trong tương lai

Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai

Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để nói về sự sắp xếp cho các sự kiện tại một thời điểm sau hiện tại. Có một gợi ý rằng nhiều hơn một người nhận thức được sự kiện, và rằng một số chuẩn bị đã xảy ra. ví dụ.

  • I'm meeting Jim at the airport = Jim and I have discussed this.
  • I am leaving tomorrow. = I've already bought my train ticket.
  • We're having a staff meeting next Monday = all members of staff have been told about it.
Ví Dụ
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

Lưu ý: Trong ví dụ đầu, "seeing" được sử dụng dưới dạng tiếp diễn bởi vì nó có nghĩa là "meeting".

CẨN THẬN! Thì hiện tại đơn giản được sử dụng khi sự kiện trong tương lai là một phần của chương trình hoặc bảng thời gian.

Chú ý sự khác biệt giữa:

a. We're having a staff meeting next Monday = just that once
b. We have a staff meeting every Monday